Historia

Brf Dynan inryms i fem huskroppar uppförda i början av 1940-talet med HSB i Stockholm som byggherre. Arkitekter var Axel Grape och Sven Wallander, byggmästare var Anders Dunder.

Här följer en kort historik som baseras på en sammanställning som Brf Dynans medlem Gunnar Anér gjorde till Brf Dynans 50-årsjubileum 1994.

Starten
1940 bodde 773 personer i Åkeshov. Fyra år senare har befolkningen ökat till 1705 personer, året därefter ökade det med tre personer till (källa: Bromma hembygsförenings årsbok 1945). En del av de nyinflyttade var de som flyttade in i Brf Dynan. Här följer ett par milstolpar från föreningens historia.

År för år (med vissa luckor)
1944 – börjar inflyttningen till föreningens fastigheter, den fortsätter året därpå allteftersom husen står färdiga.

1946 – Hålls det första styrelsemötet i föreningen den 8 maj. Förste ordförande är B.G. Regnér som sitter på den posten till och med 1949. Under året konstateras att husen är byggda av dåliga krigsårsmaterial. Konsumaffären ”Onega” som ligger på Snörmakarvägen invigs i lokalerna som sedermera kom att inrymma bland annat resebyrån Globus (i dag är lokalerna lägenheter). De boende i föreningen uppmanas att flytta från de större lägenheterna till mindre så att de som har flera barn kan få en större bostad. Vädjan återkommer flera gånger under 1940-talet.

1947 – Arbetet med trädgårdsanläggningen på föreningens mark påbörjas.

1948 – Årsberättelsen avslutas på följande sätt: ”Vi tackar för förtroendet under det gångna året och uttalar den förhoppningen att alla vill medverka till att väl vårda vår förening, som genom sitt underbara läge ger de bästa förutsättningar att bliva en av de trivsammaste dotterföreningarna inom HSB.”

1949 – Behovet av en lekplats noteras. Husen beskrivs som ”kristidshus” byggda under krigsåren som behöver repareras snarast.

1950 – Förberedelserna för en lekplats och en bollplan påbörjas (installationer som finns kvar än i dag nedanför Knypplerskevägens hus). En lägenhetsbesiktning genomförs, de flesta vårdar sina lägenheter väl. Det sammanlagda styrelsearvodet uppgår till 225 kronor. Regnér ersätts som ordförande av hr Zetterlind.

1951 – Såväl ordförande- som vicevärdsposterna byts ut. De nya heter Åke Hedlund respektive Sven Linden och stannar i tre respektive tjugoett år!

1952 – Brf Dynans första kvinnliga styrelseledamot, Elsa Palmgren, blir invald som suppleant. Lekplatsen blev klar under året.

1953 – Ur styrelseprotokollet den 20/4 1953: ”I de fall barn medtages i mangelrum måste tillses att dessa icke smutsa ned och vålla skadegörelse. Den i mangelrummet placerade modersstolen får icke användas för lek, då den härigenom skadas.” Föreningens gamla stenmangel finns fortfarande kvar i tvättstugan på Knypplerskevägen 30.

1954 – Tvättstugan går med 498 kronor och 57 öre i vinst.

1955 – Sven Åkerblom tillträder som ordförande och sitter fram till 1959. Föreningen köper en enrummare för 1 399 kronor och 38 öre.

1956 – Den 16 maj beslutar styrelsen att tillsätta ”uppsättningen av antenn för televisionsmottagning” på taket till fastigheten Överkastet 2, förutsatt att andra i fastigheten får ansluta sig till antennen.

1958 – Tvättstugeavgiften höjs till 1 krona/halvdag och 2 kronor för en heldag ”efter företagen utredning om självkostnaderna för drift och underhåll”.

1959 – Det första brevet från föreningen angående Åkeshovs reningsverk skickas den 28/5 1959. Det första av många.

1960 – Föreningen har en del problem med maskinistens otrevliga beteende gentemot vissa medlemmar. Arne Engvall tar över ordförandeklubban och behåller den till och med 1965.

1962 – En oljepanna installeras i föreningen.

1964 – Konsumbutiken ”Onega” läggs ned, konkurrensen från Metro-butiken på Brommaplan (dagens ICA Supermarket) blir för hård.

1965 – En ny hyresgäst flyttar in i Konsums gamla lokaler.

1966 – Börje Karlsson tar över som ordförande och sitter i sex år. Avgifterna höjs med 22 %.

1968 – En ny varmvattenanläggning installeras i fastigheterna.

1969 – Priset för att använda tvättstugan är nu uppe i 8 kronor för en heldag och 5 kronor för en halvdag.

1970 – De före detta affärslokalerna görs om till bostadsrätter som färdigställs året därpå.

1971 – Från och med den 1 april förändras betalningsintervallet för avgifterna, från kvartalsvis till månatligen. Vicevärden Sven Lindén flyttar efter 21 års trogen tjänst. HSB Fastighetsförvaltning tar över administration och förvaltning för föreningen.

1972 – Börje Karlsson anställs som ny vicevärd.

1973 – Tvättstugan på Knypplerskevägen 30 byggs om. Snickarrummet flyttas från Knypplerskevägen 28 tvärs över gatan. Lokalen på K28 byggs om för annan fritidsverksamhet som exempelvis dansgymnastik, kortspel, studiecirklar och bordtennis.

1975 – En luciafest hålls årligen från och med 1975, öppet hus hålls ett par gånger per år med många deltagare. Till gårdsfesten 1975 kom 45 deltagare medan den året efter ställdes in på grund av bristande intresse. Problemen med reningsverket rapporteras ha lättat betydligt.

1977 – Kampanjen ”Bort med Brommaflyget” togs upp i styrelsen för första gången. Frågan ”förandleder ingen åtgärd” som det står i styrelseprotokollet från den 10/5 1977.

1978 – Karin Jakobsson tar över som ordförande under fyra år.

1980 – En energispargrupp tillsätts på årsstämman.

1984 – Vicevärden avgår i augusti och styrelsen tar över uppgifterna under resten av året. Företaget ”Sanerings AB” flyttar ut ur sina lokaler på Snörmakarvägen.

1985 – Stämman väljer Olle Eriksson till ordförande och upplöser energispargruppen. En extrastämma hålls om förslag till upprustning av fastigheterna. Projektering inför en ”varsam ombyggnad” påbörjas. HSB-anställda tar över vicevärdsskapet.

1987 – En enkät om ”synpunkter på och önskemål om upprustning ombyggnad etc.” utarbetas och skickas ut till medlemmarna.

1989 – Planering av och planeringsmöten om den ”varsamma ombyggnaden” av husen. En extrastämma hålls om eventuell installation av kabel-TV. Ombyggnad av soprummen påbörjas.

1990 – En arbetsgrupp förbereder ett förslag till ombyggnad i samarbete med styrelsen. Extrastämman i maj beslutar om renoveringens omfattning.

1991 – Ett informationsmöte om ombyggnaden hålls den sista september följt av en extrastämma i november om val av revisor och revisorssuppleant.

1992 – Ombyggnaden påbörjas i januari och beräknas pågå i ett år, men blir försenad i ungefär ett halvår. Omfattnade renoveringar genomförst med stambyte, byte av elstigar, fasadarbeten, takrenoveringar etc.

1993 – Ombyggnaden tar äntligen slut till allmän lättnad.

1994 – Stämman beslutar att firandet av Brf Dynans 50-årsjubileum ska ske genom en jubileumsfest.